Nabór Pracowników

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Garbatce-Letnisku
dane kontaktowe:
26-930 Garbatka-Letnisko ul. Hanki Lewandowicz 4
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:

Marta Krzosek
e-mail: iod@ckziu.radom.pl

 

Dane osobowe kandydatów:
będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko kierownicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Kandydatom przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Operacja Kto Kiedy
Dodano Admin ITDOT 2022-03-08 08:09:30
Ostatnia zmiana Admin ITDOT 2024-03-19 13:22:50
Rejestr zmianStatystykiDrukuj